Sākumlapa Kontakti Lapas karte
 
Par mums » Iestāšanās noteikumi
 

Iestāšanās Biedrībā

Biedrībā var iestāties jebkura Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas  un arī ārvalstu fiziskā vai juridiskā persona, kura ir ieinteresēta Biedrības darbībā, un kura apņemas ievērot Biedrības statūtus un tajos noteiktos biedra pienākumus.

Lai iestātos Biedrībā, pieteicējam ir jāiesniedz Biedrības Valdei rakstisks pieteikums brīvā formā. Juridiskā persona iesniedz pieteikumu rakstītu uz savas veidlapas.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošo Valdes locekļu skaita. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmumu rakstveidā jāpaziņo pieteicējam.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

Lai iestātos Biedrībā, ir jānomaksā uzņemšanas maksa, kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka Biedrības Valde.

Iesnieguma paraugs  (lat)


 

Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике

Ecolines

KL-TRANS

Ventspils brīvostas pārvalde

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

Nemo Jūrmala

Международный центр подготовки спасателей (IRTcentre)