Latvijas - Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība - Biedrības statūti - www.latbel.lv
 
Sākumlapa Kontakti Lapas karte
 
Par mums » Biedrības statūti
 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrība “Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība”, (turpmāk tekstā - Biedrība), ir patstāvīga, brīvprātīga personu apvienība, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas “Biedrību un nodibinājumu likumu”, citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.

1.2. Biedrības nosaukums ir “Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība”. Biedrība savā darbībā ir tiesīga lietot arī saīsināto nosaukumu “LBESVB” un nosaukuma tulkojumu angļu valodā “Association of favouring economic relations between Latvia and Belorus”.

1.3. Biedrībai ir juridiskas personas statuss, kuru tā iegūst ar ierakstīšanas brīdi Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

1.4. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā. Biedrība tās mērķu izpildei var darboties arī ārpus Latvija, ievērojot tiesību normatīvos aktus.

1.5. Biedrība šajos statūtos noteiktajā kārtībā var izveidot savas teritoriālās struktūrvienības Latvijas Republikā un ārvalstīs, kā arī citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības. Biedrības struktūrvienībām nav juridiskas personas statuss.

1.6. Biedrībai ir savs zīmogs ar tās nosaukumu valsts valodā, norēķinu konti kredītiestādēs un sava vizuālā simbolika, ko veido burtu salikums “LBESVB”.

1.7. Biedrības darbības termiņš ir neierobežots.

2. Biedrības mērķis un darbība

2.1. Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt Latvijas un Baltkrievijas savstarpējo ekonomisko sakaru attīstību, tajā skaitā:

(1) savstarpējās sadarbības ekonomikas un investīciju jomā attīstīšana un sekmēšana;

(2) nepieciešamo priekšnoteikumu radīšana un pastāvēšanas nodrošināšana tranzītpārvadājumu koridora  Āzija – Eiropa izveidošanai un darbībai;

(3) Biedrības viedokļa paušana ekonomiskos un starptautiskās sadarbības jautājumos, sekmējot problēmjautājumu atrisināšanu un tiesību normatīvās bāzes pilnveidošanu;

(4) iniciatīvu izvirzīšana starptautisko projektu ekonomikas jomā uzsākšanai un piedalīšanās šādu projektu īstenošanā;

(5) piedalīšanās likumu un citu tiesību normatīvo aktu ekonomisko sakaru, investīciju un tranzītpārvadājumu jomā  izstrādāšanā un pilnveidošanā;

(6) piedalīšanās ekonomisko sakaru attīstības koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādāšanā;

(7) Biedrības biedru ekonomisko tiesību un interešu saskaņošana un interešu aizstāvības nodrošināšana;

(8) Biedrības biedru kopīgas darbības programmas izstrādāšana un īstenošana;

(9) biedru interešu pārstāvība valsts varas, valsts pārvaldes, saimnieciskajās un sabiedriskajās institūcijās, kā arī starptautiskajās organizācijās;

(10) Biedrības un tās biedru piedalīšanās un pārstāvības organizēšana vietēja, reģionāla, kā arī starptautiska mēroga semināros un konferencēs;

(11) metodiskās un konsultatīvās palīdzības sniegšana Biedrības biedriem, komersantiem un citām personām starptautiskās saimnieciskās un ekonomiskās darbības jautājumos;

(12) Biedrības biedru informēšana un konsultāciju sniegšana Latvijas Republikas likumdošanas un citos jautājumos ekonomikas jomā.

2.2. Biedrība ir juridiska persona. Biedrībai ir tiesības savā vārdā iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības un uzņemties saistības, būt par prasītāju un atbildētāju tiesā.

2.3. Biedrībai noteikto mērķu sasniegšanai ir tiesības veikt jebkuras darbības, kas nav pretrunā ar likumu, tajā skaitā brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, organizēt sapulces, kā arī veikt citu publisko darbību.

2.4. Biedrība veic saimniecisko darbību saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.

2.5. Augstākminēto mērķu īstenošanā Biedrība:
(1) sadarbojas ar Latvijas Republikas, Baltkrievijas un citu valstu valsts varas un pārvaldes institūcijām visaugstākajā līmenī, kā arī starptautiskajām sabiedriskajām organizācijām, pašvaldību institūcijām un citām nevalstiskajām organizācijām;

(2) izvērtē un nosaka aktuālākās un svarīgākās problēmas, piedalās to risināšanā;

(3) regulāri sasauc biedru sapulces;

(4) darbību veic, nelobējot un nepārstāvot atsevišķu uzņēmēju vai uzņēmumu intereses;

(5) iegūst kustamo un nekustamo īpašumu, veic saimniecisko darbību sava īpašuma uzturēšanai un izmantošanai, kā arī citu saimniecisko darbību Biedrības mērķu sasniegšanai;

(6) var uzstāties kā dibinātājs vai dalībnieks Latvijas Republikas un citu valstu komercsabiedrībās, sabiedrisko organizāciju apvienībās, biedrībās vai citās institūcijās;

(7) pulcina Biedrības biedrus un citas ieinteresētās personas savstarpējai domu apmaiņai, rīkojot konferences, seminārus un diskusijas;

(8) veido pastāvīgās komisijas vai darba grupas dažādu jautājumu risināšanai un uzdevumu izpildei;

(9) organizē, vada un piedalās dažāda veida projektu sagatavošanā un īstenošanā;

(10) patstāvīgi piedalās dažādās konferencēs un cita veida pasākumos Latvijas Republikā un ārvalstīs;

(11) vāc, apkopo un sistematizē informatīvos un izziņas materiālus, izveido un uztur informatīvās datu bāzes un nodrošina to lietošanu;

(12) izveido, reģistrē un uztur Biedrības interneta mājas lapu;

(13) izdod un izplata uzziņas un konsultatīvos izdevumus;

(14) veic citas šajos statūtos noteiktās, kā arī citas darbības, kas nav pretrunā ar likumu.

3. Biedrības biedru iestāšanās un izstāšanās, Biedru reģistrs

3.1. Biedrībā var iestāties jebkura Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziskā un juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kurai atbilstoši Biedrības Valdes viedoklim ir laba reputācija un kura ir ieinteresēta Biedrības darbībā, un kura apņemas ievērot Biedrības statūtus un tajos noteiktos Biedra pienākumus.

3.2. Lai iestātos Biedrībā, pieteicējam ir jāiesniedz Biedrības Valdei noteiktas formas rakstisks pieteikums. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Valde.

3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošo Valdes locekļu skaita. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdei savs lēmums nav jāmotivē.

3.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

3.5. Lai iestātos Biedrībā, ir jānomaksā uzņemšanas maksa, kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka Biedrības Valde. Uzņemšanas maksas apmērs un samaksas kārtība Biedrības dibinātājiem tiek noteikta ar dibināšanas sapulces lēmumu.

3.6. Biedrs var izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

3.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu sekojošu iemeslu dēļ:
 
(1) biedru naudas nemaksāšana vairāk kā 3 (trīs) mēnešus;

(2) Biedru sapulces un Valdes lēmumu nepildīšana;

(3) Biedra pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

(4) citas Biedra veiktās darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

3.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Biedrs ir izslēgts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošo Valdes locekļu skaita. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.9. Ja iemesli, kuru dēļ biedrs ir izslēgts no Biedrības, ir novērsti, viņam ir tiesības lūgt Valdi no jauna uzņemt viņu par Biedrības biedru, iesniedzot Valdei rakstveida iesniegumu. Lēmuma par biedra uzņemšanu pieņemšana notiek šo Statūtu 3.3. un 3.4.punktā noteiktajā kārtībā. Lēmuma ar biedra atkārtotu uzņemšanu pieņemšanas gadījumā uzņemšanas maksa nav jāmaksā.

3.10. Valde ved Biedrības biedru reģistru, kurā norāda katra biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi (juridiskās personas nosaukumu un adresi) un biedra uzņemšanas Biedrībā datumu.

4. Biedru tiesības un pienākumi

4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

(1) piedalīties Biedrības pārvaldē;

(2) saņemt informāciju par Biedrības darbību;

(3) piedalīties jebkurā no Biedrības darbības veidiem;

(4) iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās pilnveidošanu Biedrības Valdē un saņemt uz iesniegumu atbildi pēc būtības;

(5) piedalīties vai atteikties no dalības Biedrības organizētajos pasākumos;

(6) pamatojoties uz Valdes lēmumu, izmantot Biedrības atbalstu pārstāvībai valsts un pašvaldību institūcijās.

4.2. Biedrības biedru pienākumi ir:

(1) ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un Valdes lēmumus;

(2) regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu;

(3) ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu īstenošanu;

(4) augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas var kaitēt Biedrības reputācijai sabiedrībā;

(5) neizpaust informāciju, kas viņam tapusi zināma kā Biedrības biedram un ir konfidenciāla;

(6) izpildīt biedra saistības, kas attiecas uz darba ieguldījumu vai mantisko līdzdalību Biedrības darbībā, un kas noteiktas ar Biedru sapulces lēmumu.

4.3. Biedrības biedriem ar Biedru sapulces lēmumu var tikt noteiktas arī citas saistības. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

5. Biedru nauda

5.1. Biedrības biedri maksā ikmēneša biedra naudu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka “Nolikums par biedru iemaksu apmēru”, kuru apstiprina Biedrības Valde.

6. Biedrības goda biedri

6.1. Juridiskās un fiziskās personas, kuras nebūdamas Biedrības Biedri, ir devušas izcilu ieguldījumu Biedrības darbības veicināšanā vai kurām ir izcila nozīme Biedrības darbībā, pamatojoties uz Valdes lēmumu, ar šīs personas piekrišanu var tikt uzņemtas par Biedrības Goda biedriem. Goda biedri tiek uzaicināti piedalīties Biedrības biedru sapulcēs un citos Biedrības rīkotajos pasākumos goda viesa statusā.

7. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības ir organizatoriski patstāvīgas, tomēr savā darbībā tās ir pakļautas Biedrības Valdei. Struktūrvienība darbojas pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprina Biedrības Valde.

8. Biedrības pārvaldes institūcijas

8.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir Biedru sapulce, Valde un Izpilddirektors.

9. Biedru sapulce

9.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

9.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties Biedru sapulcē personīgi vai ar savu pārstāvju starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedru sapulcē izdodama rakstveidā un iesniedzama Biedrības Valdei pirms Biedru sapulces atklāšanas.

9.3. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

9.4. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru. Šāds pieprasījums ir jāiesniedz Biedrības Valdei,  norādot tajā Biedru sapulces sasaukšanas iemeslu.

9.5. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Biedru sapulces Valde nosūta katram Biedram rakstisku uzaicinājumu, kurā norāda Biedru sapulces norises vietu, laiku un darba kārtību.

9.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedrības biedriem. Katram biedram ir viena balss.

9.7. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce ar to pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

9.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Valdes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, Biedrības reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

9.9.  Tikai Biedrības Biedru sapulce ir tiesīga:

(1) izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;

(2) apstiprināt Biedrības gada pārskatu;
 
(3) apstiprināt Valdes sastādīto Biedrības gada budžetu un darba plānu;

(4) ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus un Valdes priekšsēdētāju;

(5) noteikt Valdes locekļu atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību;

(6) ievēlēt un atsaukt Revidentu;

(7) lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;

(8) izlemt ar Biedrības darbību saistītus konceptuālus jautājumus, kas atbilstoši šiem Statūtiem nav nodoti citu institūciju kompetencē;

(9) izlemt citus jautājumus, kas pēc Valdes ierosinājuma ir iesniegti izskatīšanai Biedru sapulcē.

9.10. Biedru sapulce šajos statūtos vai likumā noteiktajos gadījumos pieņem lēmumus arī citos jautājumos.

9.11. Biedru sapulcei ir tiesības ar savu lēmumu nodot kādu vai visus no Biedru sapulces kompetencē esošajiem jautājumiem no Biedru kopskaita ievēlētai Pārstāvju sapulcei. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka Biedru sapulce. Tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās ir visiem Biedrības biedriem.

9.12. Biedru sapulci vada Valdes priekšsēdētājs. Biedru sapulce tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

10. Valde

10.1. Biedrību vada un pārstāv Valde 5 (piecu) locekļu sastāvā. Valdes pilnvaru termiņš ir 3 (trīs) gadi.

10.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kuri atbilstoši likumam vai šiem statūtiem nav izslēdzošā Biedru sapulces kompetencē, tajā skaitā:

(1) nodrošina Biedru sapulces lēmumu izpildi;

(2) pārvalda un rīkojas ar Biedrības mantu;

(3) nosaka Biedru uzņemšanas un dalības maksu apmēru;

(4) pieņem lēmumus par jaunu Biedru uzņemšanu;

(5) pieņem lēmumus par biedru izslēgšanu;

(6) apstiprina nolikumus, kas regulē Biedrības un tās struktūrvienību darbību;

(7) lemj par Biedru sapulces sasaukšanu;

(8) lemj par kustamā un nekustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu, komercsabiedrību dibināšanu, akciju vai kapitāla daļu iegādi tajās;

(9) lemj par Biedrības darījumu noslēgšanu;

(10) izskata jautājumus par Biedrības darbībai nepieciešamo fondu izveidošanu;

(11) izstrādā un apstiprina Biedrības darbībai nepieciešamos dokumentus;

(12) sastāda Biedrības gada pārskatu;

(13) izstrādā Biedrības gada  budžeta un darbības plāna projektu un iesniedz to izskatīšanai Biedru sapulcē;

(14) izskata citus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus un pieņem tajos lēmumus.

10.3. Valdes priekšsēdētāju ievēl Biedru sapulce no Valdes locekļu vidus. Valdes priekšsēdētājs organizē Valdes darbu un sadala uzdevumus Valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs vada Biedru sapulces un Valdes sēdes.

10.4.Valdes priekšsēdētājs:

(1) organizē Biedrības administratīvo darbu;

(2) nodrošina Biedru sapulču sasaukšanu;

(3) sasauc Valdes sēdes;

(4) organizē Biedrības Valdes un Biedru sapulces lēmumu un uzdevumu izpildi;

(5) rīkojas ar Biedrības budžetu atbilstoši Biedrības Valdes un Biedru sapulces lēmumiem;

(6) slēdz Biedrības vārdā visa veida darījumus un paraksta citus dokumentus, kas nepieciešami Biedrības darbības nodrošināšanai;

(7) pieņem darbā vai atbrīvo no darba Biedrības algotos darbiniekus vai brīvprātīgos.

10.5. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā viņa pienākumus, pamatojoties uz Valdes priekšsēdētāja rakstveida rīkojumu, veic Valdes priekšsēdētāja norādīts Valdes loceklis.

10.6. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Pārējiem Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību ne mazāk kā diviem Valdes locekļiem kopīgi.

10.7. Biedrības Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Katram Valdes loceklim ir tiesības ierosināt Valdes sēdēs sasaukšanu, norādot tajā izskatāmos jautājumus. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.

10.8. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss. Valdes sēdēs tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu katrā lēmumā.

10.9. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja par lēmuma pieņemšanu nobalso visi Valdes locekļi rakstveidā.

10.10. Valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību par Valdes locekļu pienākumu pildīšanu.

10.11. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu.

10.12. Valdes locekli var atsaukt no amata tikai tad, ja atsaukšanai ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde vai kaitējuma nodarīšana Biedrības interesēm.

11. Izpilddirektors
11.1. Valde ar savu lēmumu, kurš pieņemts šajos statūtos noteiktajā kārtībā, no trešo personu vidus ieceļ Izpilddirektoru, ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem.

11.2. Izpilddirektors organizē Biedrības Valdes lēmumu un uzdevumu izpildi un Valdes noteiktās kompetences ietvaros veic sekojošus pienākumus:

(1) organizē Biedrības administratīvo darbu, atbild par Biedrības īstenoto projektu vadību atbilstoši Valdes lēmumiem;

(2) rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem un mantu, pamatojoties uz Valdes lēmumiem;

(3) pārstāv Biedrību attiecībās ar trešajām personām;

(4) organizē konsultācijas un lietišķas tikšanās Biedrības biedriem ar Latvijas Republikas un ārvalstu speciālistiem ekonomikas un finansu jomā, komersantiem, likumdošanas varas un izpildvaras pārstāvjiem, citām juridiskām un fiziskām personām;

(5) veic citus Valdes uzticētus uzdevumus.

11.3. Valde ar savu lēmumu var pilnvarot izpilddirektoru slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus Biedrības vārdā.

11.4. Izpilddirektors pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar Valdes lēmumu.

11.5. Izpilddirektoru no amata atceļ ar Valdes lēmumu. Izpilddirektors var jebkurā laikā iesniegt Valdei paziņojumu par Izpilddirektora amata atstāšanu.

12. Revidents

12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.

12.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

12.3. Revidents:

(1) veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

(2) dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

(3) izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

(4) sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

12.4. Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

13. Biedrības finansu un materiālie līdzekļi un to izlietošanas kārtība

13.1. Biedrības līdzekļus veido:

(1) uzņemšanas maksa, dalības maksas, mērķiemaksas un ziedojumi;

(2) naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām fiziskām vai juridiskām personām likumdošanā noteiktajā kārtībā;

(3) ieņēmumi, kas iegūti Biedrības rīkotajos pasākumos;

(4) citi ieņēmumi un iemaksas, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

13.2. Iemaksas par labu Biedrībai un materiālās vērtības tiek pieņemtas gan no Latvijas Republikas gan ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām. Naudas līdzekļi nododami Biedrībai, iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā vai kasē, kustamas lietas nododamas Biedrībai, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu, bet reģistrējama kustama un nekustama manta -  reģistrējot nepieciešamās izmaiņas attiecīgajā reģistrā.

13.3. Biedrības biedriem un citām personām, nododot Biedrībai naudas līdzekļus vai mantiskos piešķīrumus, ir tiesības rakstveidā pieprasīt nodotо naudas līdzekļu izlietošanu konkrētam mērķim, kas atbilst Biedrības mērķiem, vai nodoto mantisko piešķīrumu  šķirtu apsaimniekošanu un noteikt mantisko piešķīrumu apsaimniekošanas kārtību.

13.4. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti Biedrības mērķu sasniegšanai un Biedru sapulcē apstiprinātā darbības plāna izpildei, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības pārvaldes institūciju uzturēšanu un to darba nodrošināšanu.

13.5. Lēmumus, kas saistīti ar Biedrības līdzekļu izmantošanu, pieņem Biedrības Valde.

13.6. Ja Biedrībai nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Biedrības mērķu sasniegšanai un Biedrības administratīvajai darbībai, Valde lemj par to realizēšanu uz noteikumiem un par atlīdzību, kuru Valde uzskata par izdevīgu Biedrībai. Valdes lēmums par nekustamo īpašumu atsavināšanu iesniedzams apstiprināšanai Biedru sapulcei. Iegūtie līdzekļi vai citi labumi tiek nodoti Biedrībai un izmantoti Biedrības mērķu sasniegšanai. Realizējamo mantu, izņemot izsolēs pārdoto, nav tiesību iegūt Biedrības izpildinstitūciju locekļiem.

14. Biedrības darbības izbeigšanās, likvidācija
14.1. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija notiek saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.

14.2. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no Biedru sapulcē klātesošajiem biedriem. Biedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi.

14.3. Likvidāciju veic Valdes locekļi. Likvidācijas procesā Valdes locekļiem ir visas šajos Statūtos noteiktās Valdes tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi un tie pārstāv likvidējamo Biedrību atbilstoši šajos statūtos noteiktajām Valdes pārstāvības tiesībām.

14.4. Likvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidators nodod personām, kuras norādījusi Biedrības pēdējā Biedru sapulce, ievērojot “Biedrību un nodibinājumu likumā” noteiktos ierobežojumus. 
 


 

Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике

Ecolines

Ventspils brīvostas pārvalde

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

Nemo Jūrmala

Международный центр подготовки спасателей (IRTcentre)